RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „WODBAR” Sp. z o.o. w Barcinie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Produkcykjno-Usługowego „WODBAR” sp. z o.o. w Barcinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 13.05.2014
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.05.2014

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • Część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Przykładem takich informacji są: Taryfy dla ciepła, Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Tymczasowy brak możliwości obsługi strony za pomocą klawiatury


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-21
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Józef Kozłowski.
 • E-mail: sekretariat@wodbar.pl
 • Telefon: 52 383-64-44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie w/w terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Siedziba główna Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego pod adresem ul. Dworcowa 12
Jest częściowo dostępna architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji pod adresem ul. Łąkowa 1 w Barcinie
Jest częściowo dostępna architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.


Informacje dodatkowe
Ułatwienia

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego w Barcinie posiada następujące udogodnienia:
Przełącznik rozmiaru czcionki,
Przełącznik zmiany kontrastu.


Inne informacje i oświadczenia
Zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności.Opublikował: Leszek Posadzy
Publikacja dnia: 30.06.2022
Podpisał: Leszek Posadzy
Dokument z dnia: 11.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 332